brightin star 12mm F2(李景东之风光)

非常感谢brightin star粉丝李景东的风光摄影作品

拍摄相机:SONY A6300 拍摄镜头:brightin star 12mm F2

536202e84e582495d69284bdc496074.jpg


DSC08077.jpg


d95757b4bac380d05ecdae6b692cc90.jpg


bd3b7e54845d0e32aa14c40630f8096.jpg


DSC00081副本.jpg


DSC00099.jpg


DSC00549.jpg


DSC00809.jpg


DSC00812.jpg


DSC00810.jpg


DSC00556.jpg


DSC01220.jpg


DSC01239.jpg


DSC03292.jpg


DSC05184.jpg


DSC05385.jpg


DSC05386.jpg


DSC08862.jpg


DSC08884.jpg


DSC08901.jpg


DSC08902.jpg